PRIVĀTUMA NOTEIKUMI

Vispārīgie noteikumi.

Šie privātuma noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka galvenos principus un kārtību, kādā tiek regulēta  SIA“Darba aizsardzības administrācijas” (turpmāk tekstā – DAA ) mājaslapas darbadrosiba.lv, kas atrodas interneta adresē https://www.darbadrosiba.lv, apmeklētāju, turpmāk tekstā – Jūs, personas datu lietošana.

Personas dati, ko Jūs iesniedzat vietnē darbadrosiba.lv, tiks izmantoti saskaņā ar Noteikumiem, Fizisko personu datu aizsardzības likumu, ES Vispārīgās datu aizsardzības regulu, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem, kas regulē personas datu izmantošanu un aizsardzību.

“darbadrosiba.lv” ir paredzēta personām vecumā virs 18 gadiem. Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, nevar iesniegt nekādus personas datus, izmantojot “darbadrosiba.lv”.

Tiešais mārketings.
Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, e-pasta adrese) tiek apstrādāti ar mērķi veikt tiešo mārketingu saskaņā ar Jūsu piekrišanu, kas tiek izteikta, aizpildot anketu par jaunumu saņemšanu “darbadrosiba.lv” sadaļā “Pieteikties jaunumiem”. Ja Jūs nepiekritīsiet būt tiešā mārketinga adresāts, DAA nevarēs paziņot Jums noderīgu un aktuālu informāciju.

Pieteikuma anketa.
Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, faksa numurs, telefona numurs, reģistrācijas numurs, uzņēmējdarbības reģistrācijas dati, adrese, pasta indekss, e-pasts un cita Jūsu sniegtā informācija) tiek apstrādāti ar mērķi sagatavot tiesī Jums adresētu cenu piedāvājumu, rēķinu vai citu infromāciju.

Citu (nepersonisko) datu pārvaldīšana.
Citi dati, kas nav Jūsu personas dati – t.i., saistīti ar Jūsu veiktajiem pakalpojumu pasūtījumiem vietnē darbadrosiba.lv– var tikt izmantoti anonīmu statistikas pētījumu veidošanai. Jebkurā gadījumā, šāda datu izmantošana ne tieši, ne netieši neatklās Jūsu identitāti. Atsevišķos gadījumos mēs saglabājam tiesības anonīmo statistikas pētījumu rezultātus nodot trešajām personām.

Personas datu nodošana trešajām personām.
Jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām personām, kuras tos apstrādā, lai sniegtu mums atbalstu vietnes uzturēšanā un Jūsu datu aizsardzībā. Tāpat Jūsu dati var tikt nodoti tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, Valsts Policijai un citām uzraugošajām iestādēm, saņemot attiecīgu pieprasījumu, ja to paredz piemērojamie normatīvie akti, vai, lai aizsargu mūsu tiesības vai nodrošinātu mūsu klientu, darbinieku un resursu drošību.

Izņemot tos gadījumus, kas norādīti šajos Noteikumos, kā arī ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, bez Jūsu iepriekšējas atļaujas saņemšanas, mēs neizpaudīsim Jūsu personas datus trešajām personām.

Informācija Jūsu datorā.
Mēs paturam tiesības ierakstīt informāciju (parasti saukti “cookies”) Jūsu datorā, kad Jūs apmeklējat mājas lapu darbadrosiba.lv. Šī informācija ļauj ērtāk izmantot darbadrosiba.lv un izslēdz nepieciešamību ievadīt personas datus katras apmeklēšanas laikā. Jūs varat izdzēst šo informāciju no Jūsu datora vai bloķēt to izmantošanu, izmainot iestatījumus Jūsu interneta pārlūkprogrammā..

Personas datu drošība.
Mēs ievērojam datu drošības un apstrādes prasības, kas ir noteiktas Fizisko personu datu aizsardzības likumā un ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

Apstrādājot Jūsu personas datus mājas lapā darbadrosiba.lv, mēs izmantojam drošus organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, nodrošinām šos datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmaiņām, izpaušanas un jebkurām citām prettiesiskām darbībām.

Datu glabāšanas laiks.
Mēs izmantojam un uzglabājam Jūsu personas datus ne ilgāk kā tas ir nepieciešams šajos Noteikumos noteiktajiem mērķiem.

Personas dati, kas apstrādāti tiešā mārketinga veikšanai (cenu pieprasījumi), tiek saglabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc pēdējās mūsu informatīvās vēstules atvēršanas. Izņemot, ja Jūs jau iepriekš atteicāt saņemt informatīvus paziņojumus no mums.

Dati, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz līguma izpildi, tiek uzglabāti ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc līguma termiņa beigām.

Personas datu nesniegšanas sekas.
Jums ir tiesības nesniegt mums Jūsu personas datus. Tomēr, personas datu iesniegšana ir nepieciešama Noteikumos noteikto mērķu sasniegšanai. Tātad, ja Jūs neiesniedzat savus personas datus, iespējams DAA nevarēs īstenot augstāk minētos mērķus.

Jūsu tiesības.
Saistībā ar Jūsu personas datiem Jums ir sekojošas tiesības:

pieprasīt DAA atļauju piekļūt Jūsu personu datiem, tos labot un izdzēst, kā arī ierobežot datu izmantošanu;
tiesības iebilst pret datu apstrādi;
tiesības saņemt Jūsu personas datus strukturētā, bieži lietotā un elektroniskajās ierīcēs apskatāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību);
tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot apstrādes, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, likumību;
tiesības Datu valsts inspekcijā iesniegt sūdzību.
Tiesības var tikt izmantotas, rakstot DAA elektroniski uz e-pastu [email protected]

Paziņošana
Ja jums ir neskaidrības vai sūdzības saistībā ar darbadrosiba.lv darbību, lūdzu sazinieties ar darbadrosiba.lv komandu.

Autortiesības
Teksta un grafiskās informācijas izplatīšana un izmantošana, kas atrodas mājas lapā darbadrosiba.lv vai tas "spoguli", citās interneta vietnēs un masu medijos, bez DAA atļaujas ir aizliegta.

Sniegtās informācijas autortiesības pieder tām fiziskām un juridiskām personām, kas norādītas teksta un grafiskajā informācijā. Gadījumā, ja kopā ar informāciju nav norādīta atsauce uz trešo personu autortiesībām, tiesības uz informāciju pieder DAA.

Lai gan DAA cenšas nodrošināt to, lai informācija mājas lapā darbadrosiba.lv atbilst patiesībai un nav novecojusi vai neprecīza, uzņēmums nav atbildīgs par informācijas, kas tiek publicēta mājas lapā, precizitāti un aktualitāti vai sekām, kas varētu izrietēt no sniegtās informācijas.

Izmaiņas noteikumos.
Mums ir tiesības pilnībā vai daļēji mainīt šos Noteikumus, par ko Jūs tiksiet informēti mājas lapā darbadrosiba.lv un/vai ar paziņojumu uz e-pasta adresi, ko Jūs esat norādījis. Mājas lapas darbadrosiba.lv izmantošana pēc izmaiņām nozīmē Jūsu piekrišanu Noteikumu izmaiņām.

Nobeiguma noteikumi.
Šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Visas nesaskaņas tiks risinātas sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīdi tiks izskatīti Latvija Republikā tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

[email protected]